Mengenai Kami

Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad ("ALR") merupakan suatu syarikat swasta yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016, pada lewat tahun 2021 dengan tujuan semata-mata untuk menjalankan perniagaan sebagai syarikat induk konsesi lebuh raya.

ALR sedang dalam proses memperoleh empat syarikat konsesi lebuh raya, Lebuhraya Shah Alam (KESAS), Sistem Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat (Lebuhraya SPRINT), Lebuhraya Damansara-Puchong (LDP) dan Terowong Jalan Raya dan Pengurusan Air Banjir (SMART), dengan mengumpul dana melalui Sukuk Kemampanan atau Sukuk Pelaburan Bertanggungjawab dan Mampan.

ALR dan anak syarikatnya akan dipantau oleh lembaga pengarahnya ("LP"). Manakala empat syarikat konsesi yang terlibat akan terus beroperasi seperti biasa dengan pasukan pengurusan sedia ada bersama kesemua kakitangannya yang akan melaksanakan penyelenggaraan lebuh raya, sejurus cadangan pembelian konsesi-konsesi dimuktamadkan.

LP ALR mempunyai tugas fidusiari penuh terhadap penyedia modal syarikat. LP ALR adalah juga pemegang sahamnya dan pemegang saham ALR adalah LP-nya.

Pemegang saham ALR adalah "tidak bertujuan keuntungan" ("not-for-profit") dan dengan itu, tidak dibenarkan mengeluarkan apa-apa dividen atau pengeluaran keuntungan daripada ALR.

Oleh kerana itu, semua dan sebarang keuntungan yang dihasilkan melalui operasi empat lebuh raya tersebut wajib disalurkan untuk kemantapan hutang dan bayaran balik awal hutang kewangan ALR dan ketetapan ini adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat pengguna lebuhraya kerana ALR wajib memulangkan konsesi-konsesi kepada Kerajaan, sejurus selepas kesemua hutang kewangannya telahpun dilunaskan dengan sepenuhnya.

Dengan struktur ALR ini, lebih banyak lagi trafik di lebuhraya kami, lebih awal lagi tempoh konsesi akan ditamatkan.

Amanat Kami

Untuk memastikan mobiliti bandar untuk rakyat, dengan mengutamakan keselamatan para pemandu di samping mengekalkan kadar tol secara berterusan bagi memastikan kemampuan pengguna kenderaan.

Untuk mencapai hasrat Kerajaan untuk memansuhkan pembayaran pampasan sepenuhnya di samping mengekalkan kemampuan pemandu pada kadar tol semasa.

Untuk mempercepatkan era tol nominal atau sifar untuk rakyat pengguna lebuhraya.

Piagam Kami

1

Kami akan menguruskan perniagaan dan hal-ehwal anak-anak syarikat konsesi lebuhraya kami dengan penuh integriti, dalam memenuhi peraturan, keperluan Lembaga Lebuhraya Malaysia dan kewajipan mereka terhadap Perjanjian Konsesi.

2

Keselamatan pengguna lebuhraya kami akan diutamakan.

3

Kami akan melindungi kepentingan pembiaya kami pada setiap masa dan memenuhi kewajipan menjelaskan hutang kepada mereka pada tepat masanya secepat mungkin.

4

Kami akan berusaha untuk menjana keuntungan dan meningkatkan tahap kewangan dalam segala urusan kami, demi satu matlamat iaitu untuk menyalurkan semua keuntungan dan peningkatan tahap kewangan bagi menjelaskan dan mempercepatkan penebusan penuh hutang kewangan pembiaya kami.

5

Kami akan memulangkan Konsesi kepada Kerajaan, secepat mungkin2 selepas penebusan penuh hutang kewangan kepada para pembiaya kami – untuk mencapai kenyataan Amanat #3 di atas.

6

Dengan ini, kami akan memastikan benefisiari utama keuntungan dan peningkatan tahap kewangan kami adalah semestinya pengguna lebuh raya, melalui pelaksanaan tol nominal atau sifar.

7

Kami akan memperuntukkan segala sumber lebihan yang ada untuk meneruskan kerja-kerja penyelenggaraan lebuh raya dan/atau untuk peningkatan mobiliti bandar untuk pengguna lebuh raya selepas penamatan mandat kami dan pengembalian Konsesi.

8

Kami akan berusaha untuk memaksimakan peningkatan tahap kewangan kami dengan memberi tumpuan kepada inisiatif utama berikut:
  1. kecekapan kos operasi;
  2. pengurusan tunai dan perbendaharaan yang cekap dengan penuh kesedaran mengenai pengurusan risiko berhemat rizab tunai kami; dan
  3. mendorong dan menggalakkan penggunaan berterusan lebuhraya kami melalui kecemerlangan operasi.

9

Kami akan sentiasa telus kepada konstituen berhubung mandat dan piagam kami. Oleh it, kami akan menunjukkan keadaan hal ehwal kewangan secara dwi-tahunan dan menyediakan status kewangan terkini dalam mencapai mandat kami.

10

Kami akan memastikan bahawa ahli lembaga pengarah kami mempunyai tahap integriti dan etika peribadi yang tertinggi, dan mewakili pihak profesional yang tidak berpolitik serta mempamerkan khidmat yang diteladani dalam bidang, industri atau sektor masing-masing, disertai tempoh perkhidmatan yang cemerlang.

2 pemulangan Konsesi hendaklah dilakukan serta-merta apabila sumber tunai mencukupi untuk menanggung dan membayar semua kos dan perbelanjaan pemberhentian perniagaan dan penamatan pekerjaan.

Corporate Governance

Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad directors and management are committed in maintaining good corporate governance by constantly having in place an effective corporate governance framework.

Click here for:

Anti-Bribery & Corruption Policy Statement

Anti-Bribery & Corruption Policy

Whistleblowing Policy & Procedure

Whistleblowing Reporting Form